News Ticker

ΟΑΕΔ: Όλες οι θέσεις ανά δήμο για την νέα κοινωφελή εργασία

ΟΑΕΔ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗς

Ειδικότερα , την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και βγήκε η κατανομή των θέσεων ανά Δήμο.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν έως τρεις Δήμους της επιλογής τους και για μία και μόνο ειδικότητα.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα με τις ανάγκες τους αφορούν:

-στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,

-στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών,

-στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,

-στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5. Ηλικία.

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πως θα γίνει η μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται ανάλογα με τα ακόλουθα κριτήρια:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

-Αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια

-Ηλικία από 18 έως 29 ετών:15 μόρια

– Ηλικία από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια

– Ηλικία από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια

– Ηλικία από 55 ετών και άνω: 45 μόρια

– Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο

– Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια

– Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 35 μόρια

– Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια

– Εντοπιότητα: 20 μόρια

– Ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

– Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ Β) Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ – 30 μόρια

– Α) Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ – 25 μόρια

– Α) Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ – 20 μόρια

– Α) Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ -10 μόρια

– Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ – 0 μόρια

Δικαιολογητικά

Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ

– Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης

– Για τους τίτλους ΠΕ και ΤΕ (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή του ΕΑΠ), οι ωφελούμενοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους αναφερόμενους στην πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)

– Για τους κατόχους τίτλων ΚΑΤΕΕ απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΤΕΙ από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την πρόσκληση, πλην των ειδικοτήτων για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος

– Οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους

Κατηγορία ΔΕ – ΥΕ

– Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης

– Ειδικά για ΙΕΚ, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ ή του ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ

– Για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών, υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Γ΄ Γυμνασίου

Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Για ΠΕ, όπου απαιτείται)

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού, προσκομίζουν φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (απαιτούνται για όλες τις ειδικότητες)

Οι άνεργοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), ή Βορειοηπειρώτες ή Ομογενείς ή Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.δ. 3832/1958).

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Bl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γl ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.

Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κατά: τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους (και να διανύουν το 19° έτος).

3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των ειδικοτήτων που επιλέγουν και να προσκομίζουν (κατά: την τοποθέτηση) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: όπου απαιτείται π.χ απασχόληση σε σχολικές δομές κλπ.

4. Κατά: τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατά: τον χρόνο τοποθέτησης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά: της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του Ν.4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά: τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Σημείωση: Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά: τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.

ΦΟΡΕΑΣ
(Δήμος / Περιφέρεια)
Ζητούμενες Θέσεις
ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ                   55  
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ                 135  
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ                   28  
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ                   19  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                 291  
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ                   46  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ                 253  
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ                   73  
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ                   60  
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ                   19  
ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ                   55  
ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ                   52  
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                 244  
ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ                   64  
ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ                 118  
ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ                   73  
ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ                   55  
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ                 186  
ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                   28  
ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ                   64  
ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                   55  
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                 235  
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ                   55  
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 248  
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 109  
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 105  
ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   83  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   67  
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   73  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   55  
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   82  
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   91  
ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   73  
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   90  
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   91  
ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 100  
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 153  
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 172  
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   73  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 109  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 190  
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   64  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   91  
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 181  
ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   91  
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 100  
ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   82  
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 208  
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 226  
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   91  
ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   64  
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   83  
ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 253  
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   76  
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 127  
ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 156  
ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 174  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 392  
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 105  
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 136  
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ              1.027  
ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 181  
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 172  
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 100  
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 217  
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 217  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 136  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                 446  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 100  
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΝΗΣΩΝ                   19  
ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ                   37  
ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ                   19  
ΠΟΡΟΥ ΝΗΣΩΝ                   19  
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΗΣΩΝ                   69  
ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΗΣΩΝ                   19  
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ                   28  
ΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ                   11  
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 208  
ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 127  
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 172  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 145  
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 296  
ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   87  
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                   87  
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ                 163  
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                 183  
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                 181  
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                 229  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                 413  
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                 177  
ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                   37  
ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ                   15  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                   97  
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                 165  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 186  
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ                      7  
ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ                   55  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ                   85  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ                   52  
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ                   13  
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ                 145  
ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ                      9  
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                 267  
ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   73  
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   82  
ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   64  
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                 145  
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   73  
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   60  
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                   55  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ                 109  
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ                   46  
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                 100  
ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ                 519  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                 310  
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ                 100  
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ                   73  
ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                   69  
ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ                   46  
ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                   85  
ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ                   55  
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ                 130  
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                   62  
ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                   19  
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ                   37  
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                   87  
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                   30  
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                      9  
ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ                   46  
ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                 114  
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                 208  
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ                   30  
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                   51  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 270  
ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                   15  
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                   80  
ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ                 125  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ                   28  
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ                   37  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΑΣ                   42  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                   91  
ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                   37  
ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                   28  
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   28  
ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   46  
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   19  
ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   60  
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                 422  
ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   46  
ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   28  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                 312  
ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   46  
ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                   64  
ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                   46  
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                   73  
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   19  
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                 162  
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   19  
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   55  
ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   64  
ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                   69  
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   46  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                   96  
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ                   82  
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                 609  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                 456  
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                   54  
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ                 100  
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ                   73  
ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                   64  
ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                 307  
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                   28  
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                   46  
ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                   46  
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                   19  
ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                   28  
ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ                   28  
ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   91  
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   46  
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                 160  
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   73  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                 136  
ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ                   28  
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   48  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                 168  
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   51  
ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   15  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                 186  
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ                   49  
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                   18  
ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                   17  
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                   82  
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                   11  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   69  
ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                 118  
ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                   63  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 276  
ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 109  
ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   84  
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   96  
ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 244  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 600  
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 167  
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 256  
ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   96  
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 201  
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 268  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 571  
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 316  
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   56  
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                 100  
ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ                 112  
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ                   75  
ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                 118  
ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                 136  
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                 172  
ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ                   91  
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ                 118  
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                 379  
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ                   73  
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                   46  
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ                   82  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ                   46  
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ                 100  
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                   55  
ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ                 127  
ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                   53  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                   82  
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                   82  
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                 163  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                   91  
ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                   64  
ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   45  
ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   28  
ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   46  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                 442  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   72  
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   46  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                 311  
ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   64  
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                   73  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   73  
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   73  
ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   19  
ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                   55  
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                   28  
ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                   37  
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                   28  
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                   46  
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                 145  
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                   28  
ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                   19  
ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                   19  
ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ                   28  
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ                   46  
ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ                   19  
ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ                 280  
ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                   37  
ΑΝΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣ                   11  
ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑΣ                   37  
ΙΗΤΩΝ ΘΗΡΑΣ                   11  
ΣΙΚΙΝΟΥ ΘΗΡΑΣ                   11  
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ                      9  
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                   11  
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                   19  
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                   37  
ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                   15  
ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                   46  
ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ                   24  
ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                   19  
ΚΑΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ                   19  
ΚΕΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ                   19  
ΚΥΘΝΟΥ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ                   19  
ΚΩ ΚΩ                   73  
ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΩ                   19  
ΚΙΜΩΛΟΥ ΜΗΛΟΥ                      9  
ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΥ                   19  
ΣΕΡΙΦΟΥ ΜΗΛΟΥ                   19  
ΣΙΦΝΟΥ ΜΗΛΟΥ                   19  
ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ                   35  
ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ                   15  
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΥ                   55  
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ                   15  
ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΥ                   37  
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ                   11  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 208  
ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ                 222  
ΣΥΜΗΣ ΡΟΔΟΥ                   19  
ΤΗΛΟΥ ΡΟΔΟΥ                   11  
ΧΑΛΚΗΣ ΡΟΔΟΥ                   11  
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ                   91  
ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΥ                   19  
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                 110  
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                   28  
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                   37  
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                   91  
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                   28  
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                   28  
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                   37  
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                   37  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                 281  
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                 132  
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   55  
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   97  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   64  
ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   19  
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   46  
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   64  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                   37  
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                   19  
ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                   55  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                   64  
ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                   91  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                   19  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                 181  
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                   64  
ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                   37  
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                   55  
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                   73  
ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                   28  
ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                   19  
ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                   82  
ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                   78  
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                   28  
ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                   46  
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                   28  
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                   37  
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                   55  
ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                   28  
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                   61  
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                   28  
ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                   28  
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ                 217  
ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                   25  
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                   33  
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   28  
ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   28  
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   28  
ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                 165  
ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   46  
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   37  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                 288  
ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                   37  
ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ                   64  
ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                   33  

Πηγή: dikaiologitika.gr