News Ticker

Πάσχα 2024: Τι σημαίνουν οι σφραγίδες πάνω στο κρέας, πώς θα καταλάβετε αν είναι ντόπιο το αρνί

Ποτέ μα ποτέ δεν αγοράζουμε κρέας χωρίς σφραγίδα: Μοσχάρια, κατσίκια, αρνιά, πρόβατα και χοιρινά – ανεξαρτήτως προέλευσης – σφάζονται και σφραγίζονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένα σφαγεία. Τι αποκαλύπτουν οι σφραγίδες στο κρέας

Σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το υπουργείο Ανάπτυξης, τα ζώα – ανεξάρτητα αν αυτά έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στην Ελλάδα ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες – εφόσον σφάζονται σε ελληνικά σφαγεία θα πρέπει να ελέχονται «περί της υγιεινής καταλληλότητας του νωπού κρέατος των σφάγιων» και να φέρουν σφραγίδες καταλληλότητας.

Τα νωπά κρέατος – ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης – έχουν σφραγίδα με σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 6×4 εκατοστά τουλάχιστον.

Το χρώμα της είναι Ε 133 λαμπρό κυανό FCF για νωπά κρέατα από ζώα Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ε 155 καστανό ΗΤ για ζώα τρίτων χωρών.

Αναγράφεται κατά περίπτωση η χώρα από την οποία προέρχονται τα ζώα, με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ολογράφως (π.χ. – ΕΛΛΑΣ ή ΓΑΛΛΙΑ ή ΟΛΛΑΝΔΙΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΑ ή ΙΣΠΑΝΙΑ ή ΣΕΡΒΙΑ ή ΡΟΥΜΑΝΙΑ ή ΟΥΓΓΑΡΙΑ κ.ο.κ.) ΕΕ ή το όνομα της ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και πάντα στα ελληνικά, με εξαίρεση την διεθνώς αποδεκτή ένδειξη FYROM πού θα αναγράφεται ξενόγλωσσα.

Η παραπάνω σφραγίδα προέλευσης αφορά αποκλειστικά και μόνο τα νωπά κρέατα σφάγιων προερχομένων:

 • από τα αιγοπρόβατα (αμνοερίφια γάλακτος ή μη, βετούλια, ζυγούρια, προβατίνες, γίδες, τράγοι, κριάρια) και τα χοιρινά (συμπεριλαμβανομένων και των χοιριδίων).
 • από τα βοοειδή(συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), που εισάγονται στην Χώρα μας ζωντανά από Τρίτες Χώρες, με σκοπό την άμεση σφαγή τους, ανεξάρτητα αν τα σφάγια αυτών υπόκεινται στην ειδικότερη σήμανση πού θεσπίζεται με την υπ’ αριθμ. Α. 412013/14.12.2000 κοινή απόφαση-των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων.

Τι αλλάζει με νέα ΚΥΑ στις ετικέτες, πώς θα καταλάβετε το ελληνικό κρέας

Σημειώνεται πως με νέα ΚΥΑ προβλέπεται από το φετινό Πάσχα αυτοκόλλητη ετικέτα για τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων – η οποία είναι αδιάβροχη και φέρει τις παρακάτω ενδείξεις με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

 • ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
 • ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 • ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
 • ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ
 • ΑΡΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΟΥ
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΑΓΗΣ
 • ΒΑΡΟΣ

Όταν το ζώο έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα οι ενδείξεις «ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ», «ΧΩΡΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ» και «ΧΩΡΑ ΣΦΑΓΗΣ» αντικαθίστανται από την ένδειξη «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ» και το πλαίσιο της επισήμανσης έχει χρώμα μπλε του χρωματικού μοντέλου CMYK με C:67%, M:37% Y:0% K:0%.

Κάτω από τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να αναγραφεί και η ηλεκτρονική σήμανσή τους (QR, barcode κ.α.). Μόνο για την περίπτωση αυτή, όταν ο χώρος που προβλέπεται δεν επαρκεί, μπορεί να γίνει αύξηση του μεγέθους της ετικέτας.

Τι σημαίνει η σφραγίδα με ωοειδές σχήμα

Το κρέας που έρχεται στην Ελλάδα νωπό κρέας από άλλες χώρες της ΕΕ χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως «ως νωπά κρέατα κομιζόμενα από Χώρες Ε.Ε.» και φέρουν υποχρεωτικά την επιβαλλόμενη σφραγίδα καταλληλότητας, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι:

 • Ωοειδές με διαστάσεις πλάτους 6,5 εκατοστά τουλάχιστον και ύψους 4, 5 εκατοστά τουλάχιστον.
 • Ε 133 Λαμπρό κυανό FCF ή Ε 129 Ερυθρό ALLURA AC ή ένα κατάλληλο μείγμα του Ε 133 Λαμπρού Κυανού FCF και του Ε 129 Ερυθρού ALLURA AC.
 • Στο άνω τμήμα της σφραγίδας αναγράφεται με ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα το όνομα της Χώρας, στην οποία ευρίσκεται η σφαγειοτεχνική εγκατάσταση, είτε ολογράφως, είτε με Κωδικό δύο γραμμάτων, που υποδηλώνει την χώρα, κατά περίπτωση, ως το κατωτέρω παράδειγμα.
 • «Κωδικοί-ΑΤ (για την Αυστρία) -ΒΕ (για το Βέλγιο) -DE (για την Γερμανία) -DK (για την Δανία) -ES (για την Ισπα¬νία) -FI (για την Φιλανδία) -FR (για την Γαλλία) -IE (για την Ιρλανδία) -IT (για την Ιταλία) -LU (για το Λουξεμβούργο) -NL (για την Ολλανδία) -PT (για την Πορτογαλία) -SE (για τη Σουηδία) -UK (για την Αγγλία) -κ.ο.κ.».
 • Ακολουθεί του ονόματος ή του Κωδικού της Χώρας, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης εγκατάστασης, στο δε κάτω μέρος της σφραγίδας αναγράφεται ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ένα από τα αρκτι¬κόλεξα CEE, EOF, EWG, EEC, EEG.

Τι ισχύει για τα ζώα εκτός ΕΕ

Σε ό,τι αφορά το κρέας που εισάγεται στη χώρα μας σε νωπό κρέας από τρίτες χώρες, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως ως νωπά κρέατα εισαγωγής τρίτων χωρών και φέρουν υποχρεωτικά την σφραγίδα καταλληλότητας, που χρησιμοποιεί κάθε τρίτη χώρα με τα εξής στοιχεία:

 • σχήμα: Αυτό πού χρησιμοποιεί κάθε Τρίτη Χώρα
 • χρώμα: Ε 155 Καστανό ΗΤ.
 • Αναγράφεται με ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα το όνομα της τρίτης χώρας ή τα αποδεκτά αρχικά για την χώρα αυτή, σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση, η οποίας διέπει την εγγραφή στα μητρώα των οχημάτων με μηχανή καθώς και ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.