News Ticker

Oι προϋποθέσεις για την ένταξη στις 120 δόσεις!

Τις προϋποθέσεις για την ένταξη οφειλών στην ρύθμιση χρεών προς τα ταμεία, καθορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου που δημοσιεύτηκε χθες στην «Διαύγεια»

Σύμφωνα με την απόφαση η ρύθμιση είναι εξατομικευμένη για κάθε οφειλέτη και θα προτείνεται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Το τελικό ύψος των δόσεων θα καθορίζεται, επίσης, από το ΚΕΑΟ ενώ θα φθάνουν τις 120 ως ανώτατο όριο και το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 50 ευρώ, το μήνα.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στην ρύθμιση, θα πρέπει:
1. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση προς το ΚΕΑΟ έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
2. Να είναι φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
3. Να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
4. Οι συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές τους, να μην υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ ή/και
5. οι οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
6. Να είναι φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών.
7. Να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
8. Οι οφειλές, να μην ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ.
9. Η αίτηση που θα υποβληθεί πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών. Επίσης, κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή. Πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης του οφειλέτη ή πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού.
10. Να πληρούν τα κριτήρια σχετικά με την ακίνητη και την κινητή περιουσία, ως εξής:

(α) Για τα ακίνητα: Εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, έκθεση εκτιμητή ακινήτων, η οποία έχει συνταχθεί σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ή δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το Κ.Ε.Α.Ο. υπολογίζει ως αξία ακινήτων τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
(β) Για τα κινητά:
i) που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετρητά, μετοχές) την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Oικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή κατόχου άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξης, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία ή από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.
ii) που δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση και αφορούν σε κινητά μεγάλης αξίας, ενός εκάστου άνω των 2.000 ευρώ και συνολικά εκτιμώμενα άνω των 30.000 ευρώ, αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν ισχύ σύμβαση ασφάλισής τους.

Για την αξιολόγηση του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των κερδών της τελευταίας τριετίας ή το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ξεχωριστή είναι η διαδικασία ρύθμισης για οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ

Η απόφαση, ορίζει τις ακόλουθες περιπτώσεις οφειλετών:

(Α) Οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. έως 3.000 ευρώ:
* τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού
* καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
– ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ
– μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
(Β) Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:
* διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
* ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ
* μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

(Γ) Στην περίπτωση οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που υπερβαίνουν το (85%) των συνολικών οφειλών τους, ή φυσικών προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

* Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ: Ισχύουν οι ανωτέρω υποπεριπτώσεις (χρέη έως 3.000 ευρώ ή χρέη από 3.001 έως 20.000 ευρώ)

* Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ.
Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο: ο λόγος του χρέου, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα εξής:
* Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
* ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ
* μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Εξαιρέσεις- Διαδικασία

Επισημαίνεται ότι το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Το ίδιο ισχύει και εάν η συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο αυτής.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της πρότασης ρύθμισης.

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη επί των ρυθμιζόμενων οφειλών τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β. Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Φ.Κ.Α. .
γ. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.
δ. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων. Τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση: α. Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των οφειλών αυτού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί συμψηφισμού διατάξεις.
β. Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
γ. Να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

α. Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις,
β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.