News Ticker

Νέα απόφαση για τη λειτουργία των κυλικείων δημοσίων σχολείων

Νέα  τροποποιητική   υπουργική απόφαση, με 13 αλλαγές,  για τη λειτουργία των κυλικείων δημοσίων σχολείων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 64321/Δ4/16-05-2008 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (Β’ 1003), α) ως προς τις παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 23, 30, 34, οι οποίες αντικαθίστανται, β) ως προς τις παρ. 29 και 35 οι οποίες καταργούνται, γ) ως προς την παρ. 37 η οποία προστίθεται, ως ακολούθως:

α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκ- μετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με:

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια,

δ) τη μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, την πιστοποίηση είτε μέσω του ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).

Η μοριοδότηση στις περ. α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:

I. Όση είναι η προσφορά τόσα θα είναι και τα μόρια, δηλαδή, για κάθε μονάδα (ευρώ) προσφοράς υπολογίζεται ένα (01) μόριο.

II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (09) μόρια.

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

– Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια.
– Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια.

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια.

V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.

VΙ. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δεκαπέντε (15) μόρια.»

β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.1,2,3και4),5,7,8 και 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό ανάδοχοι εκμετάλλευσης κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου στην ακόλουθη περίπτωση: εφόσον εκμεταλλεύονται σχολικό κυλικείο, η σύμβαση μίσθωσης του οποίου λήγει πριν από την αναμενόμενη κατά την παρ. 4 έναρξη ισχύος της σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού».

γ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα (09) χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των εννέα ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους και στην περίπτωση έκτακτου διαγωνισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση».

δ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Κατά τον μήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύμβαση, η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου. Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται νομίμως στο διαδίκτυο κατά τον ν. 4727/2020 (Α’ 184), τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές μέρος μπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής (πλατείες κ.λπ.) και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο τοπικές εφημερίδες και αν δεν υπάρχουν δύο σε μία τοπική εφημερίδα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικές εφημερίδες η δημοσίευση γίνεται σε τοπική εφημερίδα της πλησιέστερης περιοχής όμορου Δήμου.

Στην προκήρυξη θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στη σχολική μονάδα και εάν πραγματοποιείται διανομή σχολικών γευμάτων ή οποιουδήποτε άλλου είδους τροφίμου ή ποτού στο πλαίσιο κάθε είδους προγραμμάτων ή δράσεων του Ελληνικού Κράτους ή της Ε.Ε. καθόσον επηρεάζεται ο ανταγωνισμός και τελικά το τίμημα».

ε) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-μερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον πεντακόσια (500,00) Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το τριάντα τοις εκατό (30%) του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται είτε ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου είτε ότι εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 3δ).

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, ΕΟΠΠΕΠ ή άλλων εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).

Οι λοιποί συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους».

στ) Η παρ. 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «13. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και έχουν δικαίωμα, μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, να λάβουν γνώση κατόπιν έγγραφης αίτησής τους των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων σε αυτόν.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες».

ζ) Η παρ. 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «15. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στον διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται, ο οποίος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής εντός δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση».

η) Η παρ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «23. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: U= 1/189.α.β.γ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Δεν περιλαμβάνονται στις εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου, οι ημέρες κατά τις οποίες ο αριθμός των παρόντων στο σχολείο μαθητών είναι κατώτερος από το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των φοιτώντων στο σχολείο μαθητών.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τον Διευθυντή του σχο- λείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που συστεγάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος».

θ) Η παρ. 29 καταργείται.

ι) Η παρ. 30 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει χωρίς χρονικό περιορισμό από τη Σχολική Επιτροπή, είτε τη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος σε ποσοστό ανάλογο της μείωσης των μαθητών, είτε τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής».

ια) Η παρ. 34 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«34. Ενεργές συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία 64321/Δ4/16.5.2008 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, δεν θίγονται».

ιβ) Η παρ. 35 καταργείται.

ιγ) Προστίθεται παρ. 37 ως ακολούθως:

«37. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία σχολείο ή σχολικό συγκρότημα ενταχθεί σε πρόγραμμα διανομής φαγητού (σχολικά γεύματα), μετά τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης του οικείου σχολικού κυλικείου, ο εκμεταλλευτής αυτού δύναται να ζητήσει χωρίς χρονικό περιορισμό από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής».

Πηγή: esos.gr