News Ticker

Πρωτοπόρο το Χαλάνδρι: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων!

Η εφαρμογή ενός πρωτοπόρου προγράμματος για το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων ξεκινά στο Χαλάνδρι την ερχόμενη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 με την ενημέρωση των συμμετεχόντων σε αυτό.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης οικιακών υπολειμμάτων τροφής Waste4Think το οποίο φέρνει τον Δήμο Χαλανδρίου στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών σε αυτόν τον τομέα.

Τη Δευτέρα, στις 7:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο 4o Δημοτικό Σχολείο (Σαλαµίνος και Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι), η συνάντηση των συμμετεχόντων στην αρχική φάση του προγράμματος. Οι κάτοικοι του Χαλανδρίου, που δήλωσαν εθελοντική συμμετοχή, θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του προγράμματος, θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν ενδεχόμενες ερωτήσεις τους και θα πάρουν το απαραίτητο υλικό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα (κάδους και σακούλες).

Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Διαχείριση Οικιακών Απορριμμάτων στο Χαλάνδρι

Το πρόγραμμα συλλογής οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Χαλανδρίου µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Waste4Think, HORIZON 2020.

Στο πρόγραμμα αυτό, προϋπολογισμού περίπου 9.000.000 €, συμμετέχουν 18 εταίροι (πανεπιστήμια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.ά.) από επτά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι, Cascais Πορτογαλίας, Zamudio Ισπανίας, Seveso Ιταλίας) θα εξεταστούν διαφορετικές περιπτώσεις αξιοποίησης και διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων σε πιλοτική βάση.

Η ενιαία πρόταση των 18 εταίρων για την κατάρτιση του προγράμματος Waste4Think αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε. ως μια από τις τρείς καλύτερες μεταξύ των 97 που υποβλήθηκαν.

Στον Δήμο Χαλανδρίου, η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού 455.250 €, στοχεύει κυρίως στη χρήση εναλλακτικών τρόπων συλλογής και διαχείρισης/αξιοποίησης οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων καθώς και στη βέλτιστη διάδοση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία.

Τι είναι τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα

Τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών κουζίνας, δηλαδή: υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού (εκτός από κόκκαλα), φρούτα, λαχανικά και χρησιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας.

Τι επιδιώκεται µε το ερευνητικό πρόγραμμα Waste4Think

Σκοπός του προγράμματος είναι να μελετηθούν και να υλοποιηθούν πιλοτικά λύσεις που θα βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων µε στόχο τη μείωση του τελικού όγκου τους που παράγει η πόλη. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα που θα συλλεχθούν σε χρονικό διάστημα 40 μηνών θα ακολουθήσουν µια διαδικασία προ-επεξεργασίας (ξήρανσης και τεμαχισμού), ώστε το τελικό προϊόν να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων Καινοτόμων Τεχνολογιών επεξεργασίας και αξιοποίησης, όπως παραγωγή βιοαερίων καυσίμων (μεθάνιο, υδρογόνο, HYTHANE), παραγωγή βιοαιθανόλης, χρήση στην τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο, παραγωγή pellets, παραγωγή compost, παραγωγή ηλεκτρισμού µε χρήση Μικροβιακών Κυψελίδων Καυσίμου, παραγωγή βιοπροσροφητικού υλικού, παραγωγή ζωικών τροφών.

Απώτερος στόχος είναι να προχωρήσει ο Δήμος Χαλανδρίου σε ένα “έξυπνο”, βιώσιμο και οικολογικά φιλικό σύστημα διαχείρισης/αξιοποίησης όλων των απορριμμάτων, όπως άλλωστε προβλέπει και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρώτη φάση εφαρμογής

Αρχικά θα συμμετάσχουν 240 κατοικίες αλλά σκοπός του Δήμου Χαλανδρίου είναι να αυξάνεται ο αριθμός αυτός προοδευτικά. Θα εφαρμοστεί µία “έξυπνη” συλλογή και διαχείριση οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων (πόρτα – πόρτα).

Οι εθελοντές κάτοικοι, αντί να πετάνε τα οικιακά ζυμώσιμα απορρίμματα στους πράσινους κάδους (σύμμεικτα), θα τα διαχωρίζουν χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που θα τους διαθέτει δωρεάν ο Δήμος.

Θα συλλέγουν αυτά τα απορρίμματα σε ατομικό οικιακό καφέ κάδο χωρητικότητας 30 λίτρων, μέσα σε ειδικές βιοαποδοµήσιµες σακούλες, φτιαγμένες από πατάτα (άμυλο).
Έξω ή πολύ κοντά από τις κατοικίες που θα συμμετάσχουν στη δράση, θα τοποθετηθούν καφέ κάδοι των 120 λίτρων, στους οποίους και θα πετάγονται µόνο αυτές οι σακούλες.

Η αποκομιδή θα γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας 3 φορές την εβδομάδα µε ειδικό απορριμματοφόρο, το οποίο θα κινείται µε βιοαέριο παραγόμενο από τα συλλεγόμενα απόβλητα.

Σε κάθε φάση του προγράμματος θα υπάρχει υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε η εφαρμογή του να εξελίσσεται ομαλά και να αποτελέσει το πρότυπο για µια ουσιαστική συνολική αλλαγή στον Δήμο Χαλανδρίου.

Σημασία συμμετοχής

Για την επιτυχημένη εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος είναι απαραίτητη η εθελοντική συμμετοχή των κατοίκων της πόλης. Αυτή η συμμετοχή θα βοηθήσει στην τελική εφαρμογή ενός σχεδίου που θα επιφέρει σημαντική αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου τα σύμμεικτα απορρίμματα (πράσινος κάδος). Το αποτέλεσμα, εκτός από τη βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη, ουσιαστικά θα συμβάλει στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων µε ταυτόχρονη μείωση του σημαντικού κόστους αποκομιδής και φυσικά στην προστασία του περιβάλλοντος µε την αποφυγή της μεταφοράς τους στους δυσεύρετους και υπερ-κορεσμένους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Tηλέφωνα: 2132023902, 2106895822
E-mail: w4t@halandri.gr