News Ticker

ÖÐÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

ÖÐÁ(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ç ëÝîç ÖÐÁ ó÷çìáôéóìÝíç áðü ãñÜììáôá ôïõ åðéôñáðÝæéïõ ðáé÷íéäéïý Scramble ðåñéôñõãéñéóìÝíç áðü íïìßóìáôá êáé ÷áñôïíïìßóìáôá ôïõ åõñþ êáé ðéóôùôéêÝò êÜñôåò. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.