News Ticker

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÁÍÔÉÑÑÕÐÁÍÔÉÊÙÍ ËÅÙÖÏÑÅÉÙÍ ÔÇÓ ÅÈÅË ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÙÓÔÇ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÁÍÔÉÑÑÕÐÁÍÔÉÊÙÍ ËÅÙÖÏÑÅÉÙÍ ÔÇÓ ÅÈÅË ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ ÊÙÓÔÇ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÐáñïõóéÜóôçêáí óÞìåñá Ôñßôç 18 Íïåìâñßïõ 2008,ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý Ìåôáöïñþí ôá íÝá ëåùöïñåßá ðïõ èá åíôá÷èïýí óôïí óôüëï ôçò ÅÈÅË ìå áíôéññõðáíôéêÞ ôå÷íïëïãßá (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.