News Ticker

ÊÅÐ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÏÓ – ÁÐÅÑÃÉÁ

ÊÅÐ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÏÓ – ÁÐÅÑÃÉÁ

Ìå ðñïóùðéêü áóöáëåßáò ëåéôïõñãïýí ôá ÊÝíôñá ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí ÊÅÐ, ëüãï ôçò 48ùñçò áðåñãßáò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõò. ÐÝìðôç 10 Áõãïýóôïõ 2006.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.