News Ticker

Τι αλλάζει από Τετάρτη σε καταθέσεις και πλειστηριασμούς

Αλλαγές σε καταθέσεις και πλειστηριασμούς περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη.

Oι ρυθμίσεις για την εξυγίανση τραπεζών

Συγκεκριμένα, θα ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία BRRD, η οποία είναι πολύ σημαντική για τις τράπεζες και κυρίως για τις καταθέσεις εταιρειών και ιδιωτών, καθώς ουσιατικά ανοίγει ο δρόμος για το bail in.Πρόκειται για την κοινοτική οδηγία Bank Recovery and Resolution Directive, η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2015 και προβλέπει τη στήριξη και εξυγίανση των τραπεζών μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (resolution).

Με βάση την οδηγία, το κόστος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε περίπτωση που χρειαστεί να μπει… χέρι στις καταθέσεις, πέφτει πρώτα στους μετόχους των τραπεζών, ύστερα στους πιστωτές και τέλος στους καταθέτες.

Βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας όλες οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ είναι πλήρως εγγυημένες και προστατευμένες και δεν μπορούν να υποστούν κούρεμα, Εάν λοιπόν υπάρξει κίνδυνος haircut, θα αφορά μόνο τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Αφού πρώτα υπολογιστούν οι ανάγκες κάθε τράπεζας, γίνουν και stress test και υπολογιστούν τα κεφάλαια, η ανακεφαλαιοποίηση έχει τα παρακάτω στάδια:

 • Αν μια τράπεζα χρειαστεί διάσωση οι αρχές θα πρέπει να απευθυνθούν πρωτίστως στους μετόχους των τραπεζών. Βασικός μέτοχος των ελληνικών τραπεζών είναι το ελληνικό δημόσιο. Κλειδί είναι το νέο πακέτο μέσω του ESM ύψους από 10 έως 25 δισ. ευρώ. Αν τα κεφάλαια αυτά επαρκούν τότε η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης σταματάει εδώ
 •  Αν δεν επαρκούν, τότε σειρά παίρνουν οι ομολογιούχοι.
 • Αν λοιπόν δεν συμπληρωθούν τα αναγκαία κεφάλαια από μετόχους και ομολογιούχους τότε το τρίτο στάδιο προβλέπει συμμετοχή των καταθετών στην ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού ιδρύματος. Η οδηγία BRRD προβλέπει πως οι καταθέσεις των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ θα μπορούν να τύχουν προνομιακής μεταχείρισης, υπό την έννοια ότι δεν θα κουρευτούν πριν υποστούν τη ζημία, άλλοι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές. Εφόσον οι μέτοχοι και ομολογιούχοι «κουρευτούν» τότε θα εξετασθεί και η απομείωση των καταθέσεων άνω των 100.000. Οι λογαριασμοί που έχουν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ ανήκουν σε ποσοστό 95% σε εταιρείες και όχι φυσικά πρόσωπα και αν υποστούν «κούρεμα» θα πρόκειται για ισχυρό πλήγμα όσον αφορά το επιχειρείν στην Ελλάδα.
 •  Με βάση επίσης την Κοινοτική Οδηγία προστατεύονται οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ.

Το άρθρο 44 για την αναδιάρθρωση παθητικού αναφέρει ρητά πως η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί (δεν κουρεύονται) τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρα, όπως σημειώνει το in.gr:

 • τις εγγυημένες καταθέσεις (έως 100.000 ευρώ)
 • τις υποχρεώσεις που καλύπτονται με εξασφάλιση, συμπεριλαμβανόμενων των καλυμμένων ομολόγων και των υποχρεώσεων υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
 • κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρημάτων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διακρατούν οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (αμοιβαία κεφάλαια)
 • κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτική σχέση μεταξύ του ιδρύματος  και ενός άλλους προσώπου
 • τις υποχρεώσεις προς ιδρύματα, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών
 • τις υποχρεώσεις που έχουν εναπομένουσα ληκτότητα μικρότερη των επτά ημερών έναντι συστημάτων ή διαχειριστών συστημάτων
 • τις καταθέσεις του ΤΕΚΕ και του Συνεγγυητικού,
 • τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από τους εργαζόμενους, τους εμπορικούς πιστωτές, τις φορολογικές αρχές και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως σε εξαιρετικές περιστάσεις όταν εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί συνολικά ή εν μέρει ορισμένες υποχρεώσεις από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετρατοπής.

Η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρεία μετάδοση κινδύνου ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιμες καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων , η οποία θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουργία και την υποδομή των χρηματοοικονομικών αγορών κατά τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οικονομία της Ελλάδας ή της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως η εξαίρεση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται είτε για να εξαιρεθεί πλήρως μια υποχρέωση από την απομείωση, είτε για να περιοριστεί ο βαθμός απομείωσης της.

Oι ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς

Την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης, ορίζει ως τιμή πρώτης κατάσχεσης για τον πλειστηριασμό ακινήτου, το νομοσχέδιο  του Υπ. Οικονομικών υπό τον τίτλο “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α80)” που εισάγεται αύριο προς ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα, καταργείται η πρόβλεψη ότι η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά σύμφωνα με το άρθρο 977 (συρροή γενικών και ειδικών προνομίων) διενεργείται μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τρίτης τάξης του άρθρου 975, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων.

Στη διαίρεση του πλειστηριάσματος κατά το άρθρο 977, ποσοστό 10% διατίθεται για την ικανοποίηση των προνομιούχων απαιτήσεων, μειώνοντας αντίστοιχα τα ποσοστά των μεν ειδικών προνομίων σε 65% (από 66,6%) και των γενικών προνομίων σε 25% (από 33,33%). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μη προνομιούχες απαιτήσεις, η διαίρεση του πλειστηριάσματος μεταξύ γενικών και ειδικών προνομίων εξακολουθεί να ισχύει ως έχει σήμερα (1/3 και 2/3 αντίστοιχα). Επίσης καθορίζεται ο τρόπος ικανοποίησης σε περίπτωση συρροής δύο εκ των τριών κατηγοριών απαιτήσεων.

Ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο κατάσχεσης. (Σήμερα ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με το ν. 1249/1982.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου ΕΔΩ.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.