News Ticker

H πρόταση της Δράσης για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στα Βριλήσσια

Η ύπαρξη «Ελεύθερου Πανεπιστήμιου» στο δήμο Βριλησσίων, (ΕΠΔΒ, επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα, με σειρές μορφωτικών μαθημάτων σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα.

Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους συμμετέχοντες έγκυρες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο. Η όλη σειρά μαθημάτων διέπεται από την ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων, με μόνο κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον.

Η επιτυχία του θεσμού εξαρτάται από την εξασφάλιση ενός οργανωμένου προγράμματος λειτουργίας και τη συνεχή παρακολούθηση των συμμετεχόντων. Κάθε κύκλος κλείνει με συμπεράσματα και στοιχειώδη έλεγχο για την αποτελεσματικότητα του. Στο τέλος χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους συμμετέχουν ανελλιπώς. Οι διαδικασίες είναι μόνιμες, σταθερές και παράλληλες. Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε διάλεξη ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση του διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Α.- ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του Ελεύθερου Πανεπιστημίου είναι:

-Προαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες και επαγγελματικές κατηγορίες, ιδίως σε κοινωνικές ομάδες που δεν είναι εξοικειωμένες με τη δραστηριότητα αυτή.

-Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και επιμόρφωση επιστημόνων, επαγγελματιών και απλών κατοίκων σε θέματα της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

-Εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη μελών ευάλωτων ομάδων, καθώς και ομάδων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

-Προβολή της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης (λογοτεχνίας, ποίησης, γλυπτικής, ζωγραφικής, κινηματογράφου, φωτογραφίας κ.ά.) στους κατοίκους της περιοχής.

-Ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και φορέων δημόσιας διοίκησης (κρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοσίου τομέα γενικότερα) στα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν.

Β.—ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Υπάρχουν δύο εκδοχές για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΠΔΒ.

Η πρώτη στηρίζεται στην φιλοσοφία της πλήρους αξιοποίησης των δημοτών που έχουν γνώσεις και προσφέρονται εθελοντικά να συμμετέχουν και εξασφαλίζεται ως εξής:

-Δημιουργείται από τη δημοτική αρχή μια πλατιά επιτροπή η οποία θα προκύψει από ειδική σύσκεψη ατόμων που θέλουν αφενός να παρακολουθούν μαθήματα και αφετέρου διατίθενται οι ίδιοι ή κάποιοι άλλοι να «διδάξουν» στο αντικείμενο τους. Προωθείται δηλαδή μια αντίληψη, όπου οι ίδιοι άνθρωποι μπορούν να εναλλάσσονται στο ρόλο εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου. Αυτή, επί της ουσίας, είναι η «αμοιβή» τους. Η εποχή όπου οι οργανωτικές επιτροπές στους δήμους στελεχώνονταν από ημέτερους και άλλους παρατρεχάμενους που απλά επιζητούν «δημοσιότητα» πέρασε ανεπιστρεπτί. Αποδείχθηκε ότι τέτοιου είδους συγκροτήσεις δεν έχουν αποτελέσματα.

-Σε μικρότερη κλίμακα με τον ίδιο τρόπο εξασφαλίζεται και η οργάνωση κάθε επιμέρους κύκλου, που προγραμματίζεται. Για παράδειγμα, προκειμένου να οργανωθεί ο κύκλος που αφορά την ελληνική γλώσσα, θα μπορούσε να προκληθεί μια σύσκεψη όλων των φιλόλογων των σχολείων, να ζητηθεί η γνώμη τους για την πρόταση και τους ομιλητές, και από εκεί να προκύψει και η επιτροπή οργάνωσης του.

δεύτερη πρόταση στηρίζεται στην παραδοχή ότι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο είναι πανεπιστήμιο και η οργάνωσή του δεν μπορεί να επαφίεται στο φιλότιμο των ανθρώπων που θα εμπλακούν. Αντίθετα πρέπει να οργανωθεί από ειδικούς και επομένως, επ΄ αμοιβή. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόταση το κόστος για κάθε τρίμηνο κύκλο να είναι περίπου 2500€, ποσό που επιμερίζεται ως εξής: αμοιβή για τους διδάσκοντες 50€ ανά συνεδρία και 500€ αμοιβή για τον υπεύθυνο του κύκλου, ο οποίος θα αναλάβει ολοκληρωτικά τις συνεννοήσεις και τη διοργάνωση. Στο συνολικό ποσό έχει υπολογιστεί και η έκδοση του αναγκαίου έντυπου υλικού. Η πρόταση προβλέπει και μια επιβάρυνση της τάξης των 2€ εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Σε κάθε περίπτωση, το βασικότερο πρόβλημα είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής του κόσμου που ενδιαφέρεται. Κι’ εδώ ζητείται πολύ καλή οργάνωση: Πλήρης ενημέρωση στο site του δήμου, με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξή του και τις ενημερωτικές δυνατότητες που προσφέρει, έκδοση αφισών και άλλου έντυπου υλικού, αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, του τοπικού και ηλεκτρονικού τύπου, εξάντληση κάθε δυνατότητας ενημέρωσης μέσα από τοπικούς, επαγγελματικούς και άλλους συλλόγους (πχ. Ένωση Γονέων), τις σχολικές και άλλες δομές. Άλλοι τρόποι είναι: τοποθέτηση ενημερωτικών εντύπων μέσα στους λογαριασμούς του νερού ή της ΔΕΗ κ.ο.κ.

Γ.-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, θεματικές ενότητες γα το διάστημα 2015-2016

α.-ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

α1.-Κομποστοποίηση

Στόχος, η ενημέρωση των κατοίκων περί της αναγκαιότητας της κομποστοποίησης. Τι είναι, γιατί να κάνουμε και σε τι χρησιμεύει η οικογενειακή, ομαδική και συνοικιακή κομποστοποίηση.

α2.-Η Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια, (και δεν εννοούμε αυτά της κρίσης), έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην δομή και την ουσία της οικογένειας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι πολύ απαιτητικός, τόσο για τους γονείς, όσο και για τα παιδιά. Κύριος στόχος αυτού του κύκλου είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων (γονέων, εκπαιδευτικών κλπ) ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σημερινό σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους και να εξασφαλίζεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η ομαλή λειτουργία εντός της οικογένειας και η ψυχική υγεία όλων και ιδιαιτέρως των παιδιών.

α3.-Οικιακή οικονομία και διατροφή στις συνθήκες της κρίσης

Η οικογένεια, ως κυρίαρχη οικονομική μονάδα, οι αλληλεπιδράσεις με το φυσικό και τεχνητό της περιβάλλον, η σύγχρονη αντίληψη για την διαχείριση των φυσικών και παραγωγικών πόρων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, η βοήθεια για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και την κάλυψη των ανθρώπινων απαιτήσεων ή βασικών αναγκών. Με την παρακολούθηση αυτής της θεματικής ενότητας, ο δημότης βοηθιέται, μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, να αξιοποιεί, αναπτύσσει και οργανώνει τις ανθρώπινες ικανότητες και τα υλικά αγαθά για την παρούσα και τη μελλοντική ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Κύκλος ιδιαίτερα αναγκαίος σήμερα, που σε συνθήκες οξυμένης κρίσης, απόλυτου περιορισμού των εσόδων και ακραίας αύξησης των ανελαστικών εξόδων, απαιτείται γνώση και οργάνωση.

β.-ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προτείνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες

β1.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει διαλέξεις που πραγματεύονται θέματα της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας μέσα από μια οπτική που αναδεικνύει τόσο τα στοιχεία που αυτή, μοιράζεται από κοινού με τις υπόλοιπες γλώσσες, ως εκδοχή του γλωσσικού φαινομένου, όσο κι εκείνα που συγκροτούν την ιδιαιτερότητά της ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικοϊστορικών παραγόντων. Είναι δηλαδή διαλέξεις που θίγουν θεωρητικά ζητήματα για τη φύση του γλωσσικού φαινομένου και την προσέγγιση της ιστορίας της γλώσσας γενικά και ειδικά. Εξετάζεται η γλωσσική πραγματικότητα της αρχαιότητας (διάλεκτοι, προφορά των αρχαίων ελληνικών, τόνοι και πνεύματα, γραφή και ελληνική γλώσσα, η ελληνιστική κοινή) και παρακολουθούνται οι τύχες της αρχαίας ελληνικής στον νεότερο κόσμο. Περιλαμβάνονται, επιπλέον, διαλέξεις που αναλύουν τις περιπέτειες του γλωσσικού ζητήματος αλλά και γενικότερα την εμπλοκή της ελληνικής γλώσσας στη συγκρότηση του ελληνικού έθνους.

β2. -ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ

Σ’ αυτή τη θεματική ενότητα, ο δημότης εξοικειώνεται με την εξέλιξη της πολιτικής στην Ελλάδα, τα πολιτικά και κομματικά συστήματα τις ιδεολογίες. Ενημερώνεται για την ιστορική εξέλιξη της δημοκρατίας (φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική, προεδρική, λαϊκή, συμμετοχική, άμεση, διαδραστική). Περί της έννοιας του πολίτη-κατοίκου. Για το ρόλο του κράτους ως μηχανισμού σχέσεων με τα εσωτερικά του συστατικά θεσμούς, ιδέες, συσχετισμό δυνάμεων. Την αντίθεση ανάμεσα στο κράτος, ως μονοπώλιο νομιμότητας, νόμιμης βίας, φορολόγησης και την κοινωνία και το κοινωνικό κίνημα για εκδημοκρατισμό της εξουσίας.

β3 .-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εμβάθυνση στην τέχνη και στις πρακτικές του κινηματογράφου, καθώς και στην κατανόηση των βασικών αρχών που καθορίζουν την κινηματογραφική σκηνοθεσία, με παραδείγματα από σημαντικές ταινίες, κινήματα, κινηματογραφικά είδη και σκηνοθέτες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους αγαπούν τον κινηματογράφο και θέλουν να εμπλουτίσουν σε βάθος τις γνώσεις τους και σε εκείνους που χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς λόγους oπτικοακουστικό υλικό ή κινηματογραφικά αποσπάσματα (π.χ. δάσκαλοι, καθηγητές και διδάσκοντες διαφόρων ειδικοτήτων, δημοσιογράφοι, φοιτητές κ.ά.). Απευθύνεται επίσης και σε όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη λήψη και την επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.

β4.- ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Αυτός ο κύκλος 6 διαλέξεων έχει ως αντικείμενό του την εξέταση τής σχέσης ανάμεσα στους, κατά κοινή παραδοχή, κορυφαίους δημιουργούς τής νεότερης ποιητικής παράδοσής μας: Σολωμός – Κάλβος, Παλαμάς – Καβάφης, Σεφέρης – Ελύτης και Βάρναλης – Ρίτσος. Κύριος στόχος τής εξέτασης τού έργου τους είναι η ανάδειξη των στοιχείων εξέλιξης της ποιητικής μας ιστορίας, βασισμένη στις εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ αυτών των, εκ πρώτης όψεως διαφορετικών, ποιητών.

β5.- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στόχος αυτού του κύκλου είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα περιβάλλοντος και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και αφετέρου η εξοικείωση τους σε ζητήματα που συνδέονται με εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, την βιοκλιματική αρχιτεκτονική, την αειφόρο ανάπτυξη, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων κ.ά.

Παράρτημα Εισήγησης
Το παράτημα συγκεκριμενοποιεί τις διαλέξεις μιας σειράς θεματικών ενοτήτων (κύκλων) που μπορούν να πραγματοποιηθούν τη χρονιά αυτή ή να προγραμματιστούν για τη συνέχεια. Θα μπορούσαν να γίνουν αυτούσιες ως έχουν ή να χωριστούν σε 2 ή 3 κύκλους η κάθε μία. Η πρόταση αυτή θα εμπλουτίζεται με απόψεις πιο ειδικών.

Γ.-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ , θεματικές ενότητες γα το διάστημα 2015-2016

α.-ζητήματα ειδίκευσης

α1.-Κομποστοποίηση
Οι διαλέξεις που προτείνονται είναι:

1.-Περί της αναγκαιότητας της κομποστοποίησης. Τι είναι και γιατί κάνουμε οικογενειακή, ομαδική και συνοικιακή κομποστοποίηση. Διαδικασία διάσπασης, πρώτες ύλες και συνήθη υλικά.
2.- Οργάνωση κομποστοποίησης: θέση, εποχιακό χρονοδιάγραμμα παραγωγής κομπόστ, πιθανά προβλήματα και λύσεις.
3.-Χρήσεις του κομπόστ.
Προτεινόμενοι ομιλητές: Αργυρόπουλος Σταύρος, γεωπόνος-ζωοτέχνης, πρόεδρος της εταιρείας λαϊκής βάσης «Λακωνική Βιοενεργειακή».

α2.-Η Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή
(Αυτός ο κύκλος καλό είναι να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο).
Διαλέξεις (14, μπορούν να γίνουν 3 κύκλοι ή 2 κύκλοι και δύο ημερίδες):

1.-Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας,
2.-Ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία,
3.-Γονεϊκοί ρόλοι, επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις,
4.-Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, τρόποι πειθαρχίας και σωματική τιμωρία,
5.-Οικογένεια σε κρίση: διαζύγιο – πένθος – απουσία,
6.-Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, οικογένεια και σχολική επίδοση,
7.-Ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια: οριοθέτηση, ενίσχυση της κριτικής σκέψης και των μηχανισμών άμυνας του παιδιού κοκ,
8.-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και παιδί, διαμόρφωση ταυτότητας φύλου, μητρότητα και πατρότητα,
9.-Σεξουαλική αγωγή και ενήλικος, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα-AIDS, προετοιμασία για γονεϊκότητα,
10.-Τρίτη ηλικία και οικογένεια: ρόλος στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών, διαχείριση ελεύθερου χρόνου κλπ,
11.-Οικογένεια και παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. Χαρακτηριστικά παιδιών με ειδικές ανάγκες, λειτουργία της οικογένειας με παιδί με ειδικές ανάγκες, θεσμοί και κέντρα υποστήριξης, ένταξη των παιδιών στις σχολικές μονάδες, ενημέρωση για τρόπους κοινωνικής ένταξης.
12.-Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια: Δημιουργία και μεταβίβαση στερεοτύπων για το φύλο, φύλο και Μ.Μ.Ε.,
13.-Ενδοοικογενειακή βία, σωματεμπορία και παράνομη διακίνηση γυναικών (Trafficking),
14.-Μονογονεϊκή οικογένεια, διακρίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας).

Οργάνωση και Προτεινόμενοι ομιλητές : Οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι της περιοχής. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους: Κυριακή Πρωτοψάλτη -Πολυχρόνη και Πέτρος Πολυχρόνης Νασία Λινάρδου και Ρεζινάλντ Λινάρδος, Άννα Κούρτη, Μαριάννα Χαρλαύτη, Τσαμπίκα Μπαφίτη

β.-Θέματα γενικού ενδιαφέροντος
Προτείνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες

β1.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Διαλέξεις 12 (θα μπορούσε και εδώ να γίνουν δύο κύκλοι, ένας με την από 1-7 και ένας από 8-12) με θεματολογία:

1.-Όψεις της γλώσσας
2.-Γραφή και ελληνική γλώσσα , τόνοι και πνεύματα
3.-Γλωσσική αλλαγή: Η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
4.-Η γλωσσική πραγματικότητα της αρχαιότητας: αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι, η προφορά των αρχαίων ελληνικών
5.-Οι τύχες της αρχαίας ελληνικής και των αρχαίων ελληνικών λέξεων στον νεότερο κόσμο: Λεξιλόγιο και διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, Τα αρχαία ελληνικά στην εκπαίδευση
6.-Δημιουργία της ελληνιστικής κοινής
7.-Η Ελληνική γλώσσα από τον 12ο έως τον 17ο αιώνα: Πηγές και εξέλιξη
8.-Μια ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου από την κοινή της ρωμαϊκής εποχής στην παρούσα της φάση, την τυποποιημένη δημοτική
9.-Το γλωσσικό ζήτημα
10.-Γλώσσα και έθνος στη νεότερη Ελλάδα
11.-Ελληνική γλώσσα στον κόσμο. Πολιτική για την ελληνική γλώσσα. Ελληνική γλώσσα και έλληνες μετανάστες
12.-Ελληνική γλώσσα και ξένες λέξεις. «Συνέχεια» του λεξιλογίου και «κίνδυνοι» από τις παρεισφρήσεις (συνώνυμα, συγγενή, συναφή, αντώνυμα, δάνειες και αντιδάνειες λέξεις κλπ).

Οργάνωση: Καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης.
Προτεινόμενοι ομιλητές: Γιάννης Χάρης, Αντώνης Λιάκος, Νίκος Σαραντάκος, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Σταυρούλα Τσούπρου, Χατζηλάμπρου Ροζαλία, Φοίβος Παναγιωτίδης, Γιώργος Δημητρακόπουλος κ.ά.

β2.-ΠΟΛΙΤΙΚΗ, πολιτικά συστήματα ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ

-Εξέλιξη της πολιτικής στην Ελλάδα (4 κύκλοι, που μπορούν να γίνουν και ανεξάρτητα).

4 διαλέξεις :
1.-Η πολιτική στην κλασσική εποχή , η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα
2.-Η πολιτική στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, την Βυζαντινή εποχή και στην Οθωμανική κατοχή.
3.-Η πολιτική στην Αναγέννηση και στην απελευθέρωση
4.-Η πολιτική σήμερα

-Πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες
3 Διαλέξεις με περιεχόμενο:
1.-Καπιταλισμός
2.-Σοσιαλισμός (και στον 21ο αιώνα)-Κομμουνισμός
3.-Φιλελευθερισμός-Νεοφιλελευθερισμός, Αναρχισμός κλπ
-Κομματικά συστήματα
2 διαλέξεις με περιεχόμενο:

1.-Δομή και εσωτερική δημοκρατία κομμάτων
2.-Προγράμματα- Ιδεολογίες κομμάτων

Η Ιστορική εξέλιξη της δημοκρατίας
5 Διαλέξεις με περιεχόμενο:

1.-Δημοκρατία της Αρχαίας Αθήνας
2.-Φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική, προεδρική δημοκρατία,
3.-Λαϊκή συμμετοχική, άμεση, διαδραστική δημοκρατία
4.-Το κράτος ως μηχανισμός σχέσεων με τα εσωτερικά του συστατικά θεσμούς, ιδέες, συσχετισμό δυνάμεων και τα μονοπώλια εξουσίας του, της νομιμότητας, της νόμιμης βίας, της φορολόγησης. Η αντίθεση ανάμεσα στο κράτος, ως μονοπώλιο, και την κοινωνία και το κοινωνικό κίνημα για εκδημοκρατισμό της εξουσίας.
5.-Περί της έννοιας του πολίτη (κατοίκου)

Προτεινόμενοι ομιλητές : Βασίλης Ξυδιάς, Θανάσης Σκαμνάκης, Γιώργος Ρούσης, Γιώργος Καραμπελιάς κ.ά

β3 .-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και Βίντεο
7 διαλέξεις:

1.- Κινηματογραφικά Είδη: Μπουρλέσκ- Κωμωδία, Γουέστερν, Μιούζικαλ, Φιλμ Νουάρ, Αστυνομική Ταινία ,Επιστημονικής Φαντασίας και Ταινίες Φανταστικού γενικότερα, Θρίλερ, Πολιτικός Κινηματογράφος, Ερωτικός Κινηματογράφος, Πολεμικές Ταινίες, Animation, Κυριότεροι Σταθμοί του Ντοκιμαντέρ και του Avant Garde Κινηματογράφου

2.- Κινηματογράφος Χωρών και Ηπείρων (Παλιότερος και Σύγχρονος): Αμερικανικός, Αγγλικός, Ρώσικος, Ιταλικός, Γερμανικός, Κουβανέζικος-Λατινοαμερικάνικος, Πολωνικός, Τσέχικος, Ουγγρικός, Ρουμανικός, Τούρκικος, Κορεάτικος-Χονγκ Κονγκ-Κινέζικος-Γιαπωνέζικος, Ασιατικός, Ιρανικός, Ινδικός, Δανέζικος- Σκανδιναβικός, Αφρικανικός, Αυστραλιανός

3.-Κινηματογραφικά Ρεύματα, Σχολές, Κινήματα
Εξπρεσιονισμός, Ιμπρεσιονισμός, Φουτουρισμός, Ντανταϊσμός, Σουρεαλισμός, Ποιητικός Ρεαλισμός, Νεορεαλισμός, Νουβέλ Βανγκ, Free Cinema, Cinema Novo, Δόγμα 95

4.-Κριτική Ανάλυση μιας Ταινίας: Πως γίνεται. Μέθοδοι – Παραδείγματα – Ασκήσεις

5.-Σύγχρονος Κινηματογράφος – Κινηματογράφος του 210υ αιώνα Τάσεις – Προοπτικές – Κριτική αξιολόγηση

6.-Συγγραφή σεναρίου

7.- Δημιουργία Ντοκιμαντέρ

Οργάνωση: την οργάνωση αναλαμβάνει το Cine δράση που προσανατολίζεται στην αξιοποίηση ανθρώπων του σινεμά που ζουν και δουλεύουν στην περιοχή όπως η Χριστίνα Παγγουρέλη (πρώην αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας ομοσπονδίας Θεάτρου), ο Παναγιώτης Δενδραμής: (κάνει το διδακτορικό του πάνω στον κινηματογράφο και συμμετέχει στην ομάδα του Cine-Δράση), Θανάσης Στέφωσης (ηθοποιός), Γιαννιάς Κώστας (σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ).

Προτεινόμενοι ομιλητές: Εύα Στεφανή (σκηνοθέτης, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, υπεύθυνη του e-learning με τίτλο «Κινηματογράφος: Ιστορία, Πρακτικές και Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας») Γιάννης Καραμπίτσος (Σχολείο του Σινεμά, Camera Stylo), Χριστίνα Παγγουρέλη, οι σκηνοθέτες Φίλιππος Κουτσαφτής, Μαριάννα Κάλμπαρη, Μαρία Ντούζα, ο Κώστας Μπλάθρας (συγγραφέας, κριτικός κινηματογράφου κ.ά.), Αννα Χατζησοφιά (ηθοποιός καθηγήτρια συγγραφής σεναρίου), Σωτήρης Γκορίτσας, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος (και οι δύο εκτός από σκηνοθέτες είναι και δάσκαλοι σε εθνικές σχολές κινηματογράφου, ο πρώτος στην Αθήνας, ο δεύτερος στην Θεσσαλονίκη) οι κριτικοί κινηματογράφου Πάνος Τράγος, Νίνος Φένεκ Μικελίδης, Μαριάννα Ράντου, Γιώργος Ρούσος, Λήδα Γαλανού, Παναγιώτης Δενδραμής.

(Ανάλογα με τη διάθεση αυτές οι διαλέξεις μπορούν να σπάσουν σε δυο ή τρεις η κάθε μία. ΄Η ακόμα καλύτερα σε μια προοπτική η κάθε μία να γίνει ένας κύκλος.)

β4.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
5 διαλέξεις:

1.-Διονύσιος Σολωμός- Ανδρέας Κάλβος
Το απόγειο τού ελληνικού ρομαντισμού και ο γενάρχης τού λυρισμού.
Ο νεοκλασικισμός στην υπηρεσία τής αναγεννημένης πατρίδας και η «λυρική τόλμη» ενός πρόδρομου μοντερνιστή.
2.-Κωστής Παλαμάς
Ο «αγιάτρευτος δυαδισμός»: Ο ποιητής τού καιρού του και του τόπου του, ο παμποιητισμός και ο πανιδεατισμός του
3.-Κ. Π. Καβάφης
Από τον συμβολισμό στον καβαφικό ρεαλισμό, με όχημα την ειρωνεία.
4.-Γιώργος Σεφέρης- Οδυσσέας Ελύτης
Ο εγκλιματισμός τού μοντερνισμού στην Ελλάδα και ο διαχρονικός «καημός τής Ρωμιοσύνης» – η υπερρεαλιστική «τέχνη-τύχη-τόλμη» και η «ηλιακή μεταφυσική» τού Αιγαίου
5.-Γιάννης Ρίτσος- Κώστας Βάρναλης
Οι στρατευμένοι ποιητές
Οργάνωση και προτεινόμενοι ομιλητές: Εδώ οι άνθρωποι που θα είναι ομιλητές,μπορούν να οργανώσουν και τα σεμινάρια και ευτυχώς υπάρχει πολύ ανθρώπινο δυναμικό. Ενδεικτικά: Κυπαρρίσης Πάνος (ποιητής, τιμημένος με το εθνικό βραβείο ποίησης 2015-σκηνοθέτης), Βατούσιος Χρήστος, Λιατίρη-Ρηγοπούλου Άννα (συγγραφέας), Τσαγγαρέλης Αλέξανδρος, Κουβαράς Γιώργος (ποιητής-φιλόλογος), Φραγκεσκάκη Χριστίνα κ.ά.

β5.- Περιβάλλον
3 διαλέξεις

1.-Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας προτεινόμενος ομιλητής: Γρηγόρης Θ. Μαλτέζος Ενεργειολόγος Μηχανικός.
2.-Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, προτεινόμενη ομιλήτρια Βάλια Μαλτέζου Αριχτέκτων DPLG
-3.-Αειφόρος ανάπτυξη, προτεινόμενη ομιλήτρια Καραβασίλη Μαργαρίτα, Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
-Θέμα: διαχείριση στερεών αποβλήτων, προτεινόμενος ομιλητής Αργυρόπουλος Σταύρος: (Λακωνική Βιοενεργειακή).

β6.- Μαθήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
5 διαλέξεις με θεματολογία:

1.-Η Ελλάδα στη δεκαετία τού 1940: η εθνική εμπειρία και οι παγκόσμιες συγκρούσεις,
2.-Η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1940-1944
3.-Η εποχή τού εμφυλίου πολέμου,
4.-Το ζήτημα των εγκληματιών πολέμου και των επανορθώσεων/αποζημιώσεων από τις κατοχικές δυνάμεις,
5.-Η ελληνική οικονομία κατά τη δεκαετία τού 1940.

β7.-Οικιακή Οικονομία
5 διαλέξεις:

1.-Οργάνωση της Οικογενειακής Ζωής
Σημασία της οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων (οικονομικών, φυσικών, ανθρώπινων κ.ά.),
2.-Οικονομικά της Οικογένειας – Συμπεριφορά του Καταναλωτή. Οικονομική συμπεριφορά του νοικοκυριού παράγοντες που την επηρεάζουν. Δικαιώματα του καταναλωτή, επιπτώσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς στο περιβάλλον, βιώσιμη καταναλωτικής συμπεριφοράς.
3.-Διατροφή και Διαιτολογία. Σύνδεση διατροφικών συνηθειών με την υγεία, σχεδιασμός γευμάτων και υιοθέτηση υγειών συμπεριφορών αναφορικά με τη διατροφή. Η σημασία της φυσικής δραστηριότητας.
4.- Αγωγή Υγείας. αίτια και τρόποι μετάδοσης και πρόληψης των συνηθέστερων ασθενειών.
5.- Οικολογία και Κατοικία – Σύγχρονη Οικιακή Τεχνολογία
Βασικές έννοιες του ανθρώπινου περιβάλλοντος και επιδράσεις της συμπεριφοράς του ανθρώπου σε αυτό. Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της σύγχρονης οικοτεχνολογίας.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

kıbrıs reklam ajansı antalya reklam ajansı izmir reklam ajansı ankara reklam ajansı kocaeli reklam ajansı izmit reklam ajansı istanbul reklam ajansı dijital reklam ajansı google reklam ajansı en iyi reklam ajansı