News Ticker

Χαλάνδρι: Οδηγίες αδειοδότησης καταστημάτων

Δείτε τις νέες κανονιστικές που προτείνονται και έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο  και ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται καθώς και για τη συνολική διαδικασία για την έκδοσή αδειών Κ.Υ.Ε στο δήμο Χαλανδρίου.

1.Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου.

2.Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυμένο ωράριο χρήσης μουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη
σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου.

Δείτε παρακάτω τις αναλυτικές οδηγίες του για την χορήγηση προέγκρισης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 3106/2013)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης όπως- οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου
 3. Χρήση γης, για την συγκεκριμένη οδό, αριθμό και οικοδομικό τετράγωνο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση (χορηγείται από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή)

ΒΗΜΑΤΑ:

 1. Αφού συγκεντρώσετε όλα τα ως άνω δικαιολογητικά, μπορείτε να προσέλθετε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Αγίου Γεωργίου 30, 2ος όροφος, Τμήμα Αδειών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, από Δευτέρα έως και Πέμπτη πλην Παρασκευής και από την 08:00 έως και την 15:00) για έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών. Μετά από τον έλεγχο, τα καταθέτετε με φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου (ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίου Γεωργίου 30).
 2. Η αίτησή σας με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται, υπηρεσιακά, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για έγκριση. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες, ειδοποιείστε δε να παρευρίσκεστε στη συνεδρίαση, εφ’ όσον το επιθυμείτε.
 3. Μετά από την έγκριση της αίτησής σας, αφού καθαρογραφεί η απόφαση της Επιτροπής, σας χορηγείται «Βεβαίωση Προέγκρισης» την οποία προσκομίζετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έναρξη του επιτηδεύματος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

 1. Δεν απαιτείται προέγκριση για τις κάτωθι περιπτώσεις, για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει απ’ ευθείας αίτηση για χορήγηση άδειας:
  1. Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.).
  2. Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων).
  3. Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
  4. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω μεταβίβασης σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
  5. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω αποχώρησης ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.
  6. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω αλλαγής νομικής μορφής εταιρείαςεφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος
  7. Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω αλλαγής επωνυμίας της επιχείρησης
 2. Η χρήση γης είναι απαραίτητη, στα πλαίσια του από το νόμο προβλεπόμενου προελέγχου του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί η επιχείρηση
 3. Η προέγκριση δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Συνεπώς το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την προέγκριση και πριν την χορήγηση της τελικής άδειας. Καταστήματα που λειτουργούν με προέγκριση, χωρίς άδεια, σφραγίζονται αυτεπάγγελτα, βάσει του νόμου, και μπορεί να μην τους χορηγηθεί άδεια.
 4. Σύμφωνα με την 281/16-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών Κ.Υ.Ε. στο τμήμα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσμένο», αναστέλλεται η έκδοση νέων αδειών Κ.Υ.Ε. με κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα που αφορά εστίαση ή αναψυχή, στην περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 32, 31, 30, 29, 23, 20, 19, 24, 27, 28, 50, 50α, 51, 52, 54, 79, 78, 49, 55, 77, 46, 56α, 56, 76, 75, 74, 60, 59, 58, 57, 61, 62, 73, 88, 87, 87α, 96, 95, 84, 94, 93, 92, 43, 44, 45, καθώς και στις οδούς Αγίας Παρασκευής από την οδό Αριστείδου έως και την πλατεία Κένεντυ (πλατεία Φλύας) και Βασιλέως Γεωργίου από την οδό Σολωμού έως και την Λ. Κηφισίας. (Τοπογραφικό σχέδιο κανονιστικής)
 5. Η προέγκριση ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής της από την Ε.Π.Ζ. Δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήσεώς σας πριν από τη λήξη της. Εάν δεν κατατεθεί φάκελος για την έκδοση της άδειας εντός των 5 μηνών, η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:

 1. Πρότυπο έντυπο αίτησης (εκτυπώσιμο)
 2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης διαχειριστή ή ιδιοκτήτη
 3. Κενή Υπεύθυνη δήλωση
 4. ΦΕΚ 3106/Β/2013
 5. Τοπογραφικό σχέδιο με τα Ο.Τ. στα οποία αναστέλλεται η έκδοση νέων αδειών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Συμπληρώνετε την κενή υπεύθυνη δήλωση μόνο με μία από τις 4 περιπτώσεις του υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης
 2. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή από ΚΕΠ
 3. Για την ασφάλεια της επένδυσής σας, η Υπηρεσία προτείνει:
  1. Πριν από τη μίσθωση του χώρου, τον οποίο προορίζετε για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τη χρήση γης στο συγκεκριμένο χώρο, διότι, εάν πρόκειται για περιοχή χαρακτηρισμένη ως αμιγούς κατοικίας, κάποιες χρήσεις απαγορεύονται.
  2. Επίσης, μετά από την χορήγηση της προέγκρισης και πριν από την έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του καταστήματος, να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (τηλ. 2132100610-611-612, κ. Καρδάση και κ. Μουρτογιάννη), η οποία έχει τη δυνατότητα προελέγχου του χώρου και μπορεί να σας δώσει σωστές συμβουλές, ώστε να μην προχωρήσετε σε άσκοπες εργασίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχέδιο με το πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.