News Ticker

12 θέσεις εργασίας στον Δήμο Βριλησσίων- Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

Την πρόσληψη 12 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και συγκεκριμένα 10 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ειδικοτήτων : Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Ποδόσφαιρο, Ρυθμική, Ενόργανη, Αντισφαίριση, Στίβος, Παραδοσιακοί χοροί, με ωριαία αντιμισθία για οκτώ μήνες, προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας αθλημάτων εγκρίνει το ΝΠΔΔ Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δ.Βριλησσίων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

  1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση

μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται :

 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

 Ότι είναι άνεργος και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ

 Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,

 Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την

υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του

Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και

εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

  1. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή

ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
  4. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις ,συμβάσεις , πιστοποιητικά προϋπηρεσίας

και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα

  1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια.

2) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο (σύμφωνα με το άρ.2 του Π.Δ.523/80 όπως αντικαταστάθηκε το άρθ. 2 Π.Δ. 476/4-21 Μαίου 1981 (ΦΕΚ Α 132).

3) Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση – εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

5) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΠτυχίο ΑΕΙ

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα διδασκαλίας Αθλητισμού Δήμων και Νομικών Προσώπων Δήμου, σε ηλικιακές ομάδες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν από τον οργανισμό

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», δ/νση Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη, Βριλήσσια καθημερινά 09:00-13:00.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κα Κοβούση Ιωάννα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (10) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 24/07/2015 έως 03/08/2015.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία κλπ). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. απόφαση Δ.Σ. 44/2015. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Αναμένεται από το Σεπτέμβριο η προκήρυξη δύο θέσεων καθαριστριών.

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.