News Ticker

Δράση: Ποιος δουλεύει ποιoν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων;

Πιστώσεις που υποκρύπτουν ανεπάρκεια των υπηρεσιών;

Έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, ότι ο δήμος μας εμφανίζει υψηλές δαπάνες σε ό,τι αφορά τη συντήρηση υπολογιστών και την υποστήριξη των προγραμμάτων λογισμικού, αναγκαίων βεβαίως για τη μηχανοργάνωσή του. Αυτή τη φορά όμως, το πράγμα… παράγινε! Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (17/11/2015), ζητήθηκε “Έγκριση της αύξησης του συμβατικού αντικειμένου για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης”.

Συγκεκριμένα, στην εισήγηση αναφέρονταν τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε με την 69/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Δ8ΝΩ9Ρ-Γ48) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 26/02/2015 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση του προγράμματος GENESIS, της εφαρμογής μισθοδοσίας και εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2015» στην εταιρεία INFOSUPPORT A.E.E. Εν συνεχεία υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3877/7-4-2015 σύμβαση, διάρκειας έως 31/12/2015 και ύψους 59.040,00 ευρώ για σύνολο 750 ωρών υποστήριξης (64 €/ώρα πλέον ΦΠΑ).

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, λόγω αυξημένων απαιτήσεων υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου, αναλώθηκαν οι προβλεπόμενες συμβατικές ώρες υποστήριξης στο χρονικό διάστημα έως 29/7/2015. Συνεπώς ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που εξυπηρετούνται από την εν λόγω σύμβαση για το εναπομείναν διάστημα έως τέλος του έτους (παραμετροποιήσεις του λογιστικού προγράμματος κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και της εφαρμογής διαχείρισης του Ο.Π.Δ., δημιουργία επιπλέον εκτυπωτικών πέραν των πρότυπων των εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, εκπαίδευση νέων χρηστών των εφαρμογών λόγω αλλαγής θέσης κτλ.). Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3877/7-4-2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV002697287) σύμβασης παροχής υπηρεσίας. Η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80, στο άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της 7/2015 μελέτης της υπηρεσίας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1678/13-2-2015 διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και στο άρθρο 9 της σύμβασης.

Συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου σε ποσοστό 24,9333% ήτοι κατά 187 ώρες παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς το συνολικό ποσό αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3877/7-4-2015 (ΑΔΑΜ: 15SYMV002697287) σύμβασης, διαμορφώνεται ως εξής: 187 ώρες Χ 64 €υρώ/ώρα= 11.968,00 + 2.752,64 (Φ.Π.Α. 23%) = 14.720,64 €υρώ.

Τίθενται τα εξής ερωτήματα σε ότι αφορά την εισήγηση των υπηρεσιών:

1)Αναφέρεται στο κείμενο: «Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, λόγω αυξημένων απαιτήσεων υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου, αναλώθηκαν οι προβλεπόμενες συμβατικές ώρες υποστήριξης στο χρονικό διάστημα έως 29/7/2015. Συνεπώς ο Δήμος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που εξυπηρετούνται από την εν λόγω σύμβαση για το εναπομείναν διάστημα έως τέλος του έτους». Δεν αιτιολογείται ωστόσο, ποιες ήταν αυτές οι αυξημένες ανάγκες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν σε μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών, παρόμοια με αυτήν που εκτελείται εδώ και χρόνια. Πόσο μάλλον, όταν βρισκόμαστε στο τέλος του έτους, (άρα και της χρονικής περιόδου της σύμβασης), γεγονός που δημιουργεί την πρόσθετη απορία, αν οι «επιπλέον ανάγκες» θα μπορούσαν να περιληφθούν στην επόμενη σύμβαση.

2) Στον πρόχειρο διαγωνισμό που διεξήχθη (στοιχεία από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ), κατατέθηκε μόνο μια προσφορά, αυτή της εταιρείας INFOSUPPORT A.E. η οποία «κρίθηκε συμφέρουσα» ώστε να κατακυρωθεί. Άραγε, αυτή η σύμβαση, εξακολουθεί να είναι και τώρα συμφέρουσα, καθώς αυξάνεται κατά 14.720,64€;

3) Το συνολικό ποσό της σύμβασης ήταν 59.040,00€. Με τη συμπληρωματική σύμβαση το συνολικό ποσό φτάνει στο ύψος των 73.760,64€ δηλαδή λίγο κάτω από το όριο των 73.800€ που θέτει η νομοθεσία για τον πρόχειρο διαγωνισμό!*. Κατά σύμπτωση, εκεί ακριβώς υπολογίστηκαν οι ανάγκες του δήμου, οι οποίες εκτιμήθηκαν σε επιπλέον 187 ακριβώς ώρες πρόσθετης εργασίας. Κατά το νόμο όμως, τα επιτρεπόμενα όρια έχουν μπει για λόγους διαφάνειας, όχι για να αξιολογείται κάθε δαπάνη, ανεξαρτήτως περιεχομένου, κοντά στα όρια αυτά. Αυτό δηλαδή που παρατηρείται στις συμβάσεις των δήμων είναι πως αν μεν έχουμε απευθείας αναθέσεις, κατά περίεργο τρόπο αυτές είναι κοντά στο όριο των 20.000€, ενώ αν έχουμε πρόχειρο διαγωνισμό, είναι κοντά στις 60.000€. Και όταν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, που ήταν στις 48.000€ (χωρίς ΦΠΑ), πάλι με τη συμπληρωματική σύμβαση η προσφορά αγγίζει το ανώτερο όριο!

(Μπορεί έτσι κάποιος να υποθέσει, ότι αν η υπουργική απόφαση είχε όριο τις 80.000€, τότε οι επιπλέον ώρες υποστήριξης που θα χρειαζόταν ο δήμος θα ήταν όχι 187 αλλά κατά τι περισσότερες! Είναι όμως προκλητικό να θεωρούνται ακόμη και σήμερα οι δήμοι, η χρυσή αγελάδα για τον ιδιωτικό τομέα, με τη σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων!

4) Οι 750 ώρες τεχνικής υποστήριξης αντιστοιχούν στο 40% των ωρών εργασίας ενός πλήρως απασχολούμενου εργαζόμενου (168 ώρες τον μήνα επί 11 μήνες). Μήπως αυτός είναι εξωφρενικά μεγάλος χρόνος για συντήρηση λογισμικού; Και μήπως αυτή η απασχόληση, είναι και εξαιρετικά ακριβή, αφού ο «ανθρωπομήνας» χρεώνεται 10.752€ (168 ώρες επί 64€). Αλήθεια, η εταιρεία INFOSUPPORT A.E υποστηρίζει άλλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με την ίδια χρέωση των 64€ ανά ώρα;

Συμπέρασμα :

Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Οικονομική Επιτροπή κανένα από τα προηγούμενα ερωτήματα δεν αποσαφηνίστηκαν, παρά την καλή πρόθεση του αντιδημάρχου Οικονομικών να συμβάλει. Η εικόνα που σχηματίσαμε είναι πως το υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών που δαπανά ο δήμος μας, δεν αφορά επί της ουσίας αποκλειστικά σε τεχνική «υποστήριξη» αλλά και σε πρωτογενή εργασία από την πλευρά της εταιρείας, λόγω ανεπάρκειας ή αδυναμίας των υπηρεσιών. Αν όμως έτσι είναι τα πράγματα, αν δηλαδή υπάρχει πρόβλημα επάρκειας των υπηρεσιών, τότε οφείλει να κινηθεί διαφορετικά η διοίκηση. Διότι δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται «από το παράθυρο» ο ιδιωτικός τομέας, επειδή πάσχουν από έλλειψη του προσωπικού οι δημοτικές υπηρεσίες.

*Θεσμικό πλαίσιο:

(«Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται όταν η αξία της προμήθειας είναι μικρότερη ή ίση των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Και στην περίπτωση αυτή, για τη νόμιμη προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού πρέπει η ανωτέρω αξία αθροιζόμενη με άλλα όμοια ή ομοειδή υλικά να μην υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ανωτέρω ποσό, διαφορετικά πρέπει να διενεργηθεί ανοικτός ή κλειστός δημόσιος διαγωνισμός ή, όταν η αξία της προμήθειας υπερβαίνει τις 193.000 ευρώ, διεθνής δημόσιος διαγωνισμός»… «Ο νομοθέτης θέλησε προληπτικό και όχι κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων και εξέφρασε μάλιστα τη βούλησή του αυτή ρητά, ορίζοντας ότι ο έλεγχος νομιμότητας της οικείας σύμβασης διενεργείται «πριν από τη σύναψή της». 372. Κατά συνέπεια, στον έλεγχο αυτό δεν υπόκεινται τροποποιήσεις όρων σύμβασης υποβληθείσας στο προ- συμβατικό έλεγχο, όταν οι τροποποιήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μετά τη σύναψη και κατά το στάδιο εκτέλεσης της τροποποιούμενης σύμβασης και δεν προκαλούν αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου τέτοια που να υπερβαίνει το εκάστοτε θεσπιζόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρηματικό όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της δημοτικής παράταξης «Δράση Για Μια ‘Αλλη Πόλη».

Leave a comment

Your email address will not be published.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.